Trang chủ Công Thành Chiến


Top

Thời Gian Bảo Trì Định Kỳ Hàng Ngày

• Nhắm nâng cao chất lượng cũng như sự ổn định của game : không bị lag và hoạt động tốt

• Cập nhật xếp hạng 

• Team sẽ bảo trì định kỳ 1 ngày 1 lần.

•Thời Gian Bảo Trì Định Kỳ Chính : 11h30 -> 11h40. (10 phút)

 

• Khi bảo trì các nhân vật tự động kết nối lại vào game